• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811417
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : กวางอู่หลิน และณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811394
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 269 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี โดยเฉพาะ
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
ISBN : 9786163811356
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง
รวมสูตรคณิต ม.ต้น + แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811332
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 1379130000013
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการสังเกต การจดจำ และการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือติวภาษาไทย สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 1379130000020
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811431
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติแบ่งเป็น ๖ ด้านด้วยกัน คือ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ...พิเศษ! ถามตอบท้ายเล่ม
ศัพท์ญี่ปุ่น 6000 คำ ไม่รู้..ไม่ได้
ISBN : 9786163811363
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิค Hardcore Technical Analysis
ISBN : 9786163811127
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : เม่าปีกบาง
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
เข้มข้นด้วยเนื้อหาการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับสูงแบบเจาะลึก ให้คุณนำไปต่อยอด และเลือกใช้ทำกำไรอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาครบ จบในเล่ม
ทางลัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811325
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Arida
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราข ๒๕๖๑ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811370
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 279 บาท
ภายในเล่มประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (๕) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ฯ (๖) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ฯ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาและเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหมาะสำหรับนักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811097
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท เพื่อเพิ่มความเข้าใจ อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
ทางลัดพูดอังกฤษ ป.1-ป.6
ISBN : 9786163811202
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือทางลัดพูดอังกฤษ ป.1 - ป.6 คู่มือประถมที่ครูและนักเรียนมั่นใจ ภายในเล่มได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆ ในหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้บ่อยและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงที่จะช่วยให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทสนทนาที่ง่ายต่อการใช้งาน และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163811110
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์จีนจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811233
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พิชชธร ปะทะวัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมต้น ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วย mind map และตารางสรุป เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ และเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811226
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างการใช้จริง แบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ PAT 7.3 อย่างมั่นใจ นำไปปรับใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน
เก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 - ป.6
ISBN : 9786163811134
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กประถม พร้อม mind map เพื่อให้เข้าใจง่าย จำได้เร็ว สรุป 12 tense พร้อมตัวอย่าง อีกทั้งยังได้รวบรวมกิริยา 3 ช่องที่พบบ่อย ทั้ง regular และ irregular และคำศัพท์แยกหมวดหมู่ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811271
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811264
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811257
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811240
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 159 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
คู่มือติวเชาวน์ปัญญา สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163811219
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาหลากหลายรูปแบบเสมือนทำข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของลูกก่อนลงสู่สนามสอบจริง ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบแบบถูกต้องแม่นยำ ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าบื่อ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ก่อนลงสู่สนามสอบจริง แค่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้
QUICK THAI สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
ISBN : 9786163811172
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ศัพท์เกาหลีที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811165
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 90 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน จัดเป็นตาราง แบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย มีคำศัพท์พร้อมคำอ่านและคำแปล สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
พิชิตข้อสอบ Error 550 ข้อ
ISBN : 9786163810953
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อารยา หงษ์จินดาเกศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักออกบ่อยกว่า550 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบและคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการจับจุดผิดในข้อสอบ Error พร้อมไวยากรณ์ที่ควรรู้และพบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบ
Short Note SOCIAL STUDIES สรุปสังคม ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811158
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วิสสุตา จันทร์สม
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ตะลุยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163811103
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เนตญา บุญอ่อน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ที่ออกสอบบ่อย กว่า 10 ชุด ตามมาตรฐาน สทศ. ครบทุกส่วนทักษะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว ใช้ได้จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เตรียมพร้อมสอบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในระบบ TCAS
Adventure China เก่งภาษาจีน ฉบับ พูด กิน เที่ยว
ISBN : 9786163810939
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : สุ่ยหลิน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ให้คุณเก่งภาษาจีน ด้วยการเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนในหลากหลายสถานการณ์ เหมาะสำหรับการเรียนภาษา หรือใช้ในการท่องเที่ยวจีน โดยภายในเล่มได้สอนบทสนทนาภาษาจีนครอบคลุมทุกสถานการณ์ ฝึกพูดตามได้ง่ายๆ และคนจีนฟังเข้าใจ พร้อมทั้งรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย แบ่งตามการใช้งาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ...พกติดตัวไว้ ใช้ฝึกพูดก็ดี ใช้เที่ยวก็รอด!
ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 คำ
ISBN : 9786163810649
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมคำศัพท์เน้นๆ กว่า 4,000 คำ ที่ออกสอบบ่อยในการสอบ TOEIC อ่านง่าย เข้าใจเร็ว แบ่งตามหมวดหมู่ พร้อมคำแปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำเหมือน (Synonym) และตัวอย่างการใช้ในประโยค ใช้เตรียมสอบ TOEIC หรือต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811073
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับสายศิลป์ - ภาษา ระดับ ม.4 ม.5 และ ม.6ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
รู้ศัพท์ 300 คำก็พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีได้
ISBN : 9786163811059
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Kim Yeamin
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
เมื่อนำคำศัพท์ภาษาเกาหลีง่ายๆ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน และช่วยให้เก่งภาษาเกาหลีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!! พร้อมด้วยภาพการ์ตูนประกอบน่ารักๆ ที่จะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงตัวอย่างประโยคต่างๆ และสำนวนการพูดอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจพร้อมเฉลย ให้ได้ทบทวนความเข้าใจทั้งหมดได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การเรียน การสอบ เเละการทำงาน
คู่มือสอนพ่อแม่ ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ
ISBN : 9786163810120
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : รชต กิตติโกสินทร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
หนังสือคู่มือสอนพ่อแม่ฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษ จะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกแบบ 2 ภาษา พร้อมทั้งไขข้อข้องใจต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจเจอะเจอในการสอนภาษาลูกๆ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมคำศัพท์ บทสนทนาและแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้เพื่อฝึกฝนลูกน้อยพูดภาษาที่สองในหลายๆ สถานการณ์ พร้อมด้วยภาพประกอบน่ารักๆ และสีสันสดใส ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อ่านสนุก เพลิดเพลิน นำไปใช้ได้ทันที
สรุปเข้ม พิชิตข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811066
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ชัยยง เผือกทอง และทีมวิชาการ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810885
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์ ได้รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน โดยนำเสนอเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย และมีเทคนิคช่วยให้จำได้ดียิ่งขึ้นด้วย mind map พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอบ O-NET,GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
เก่งพูดเกาหลี 24 ชั๋วโมง
ISBN : 9786163810441
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข (December)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเก่งภาษาเกาหลีได้ไม่ยาก โดยภายในเล่มได้จำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจดเย็น พร้อมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันไว้อย่างรอบด้าน ช่วยให้เข้าใจภาษาเกาหลีได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ผ่านสำนวนการพูดอย่างง่ายๆ และด้วยภาพประกอบการ์ตูนน่ารักๆ ทำให้ผู้อ่านฝึกภาษาเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลิน และจดจำได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
ติวเข้ม O-NET ม.6 วิชาชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811028
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
หนังสือ ติวเข้ม O-NET ม.6 วิชาชีววิทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมปลาย อย่าสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET โดยเฉพาะ
พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง สรุปเข้มเทคนิคและแนวข้อสอบ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810946
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ชลเทพ ปั้นบุญชู
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
สรุปเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยงอย่างละเอียดทุกระดับตั้งแต่ระดับง่าย ปานกลาง และยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยกว่า 40 บทความ แบ่งตามสาระวิชา และเฉลยอย่างละเอียดแบบจัดเต็ม เตรียมพร้อมสอบในระบบ TCAS และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811042
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ธนพงษ์ วัชรโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา โดยเฉพาะ
REVERSE HYBRID กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น
ISBN : 9786163810236
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : Sirichaiwatt
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 289 บาท
เผยแนวการเล่นหุ้นแบบกลับหัว (Reverse Hybrid) ประยุกต์ใช้ข้อดีของส่วนต่างๆ มารวมกัน ทั้งทางเทคนิค ความเป็นจริงพื้นฐาน และข้อมูลข่าวสารมาประกอบกัน เพื่อสร้างกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงมากที่สุดอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ที่คุณเองก็สามารถนำไปต่อยอด และปรับใช้เพื่อทำกำไรในแบบของคุณ ...เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และเน้นนำไปปฏิบัติได้จริงที่สุด
เก่งสนทนาภาษาเกาหลีกับ Korean for Daily Conversation
ISBN : 9786163810991
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวบรวมบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยไว้ในเล่มเดียว พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนา ให้คุณสามารถฝึกฝนและสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังสอดแทรกความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษา และประเพณีของประเทศเกาหลีไว้อีกด้วย
คู่มือเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811011
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท
ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811035
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ดิษญา ลิ้มตระกูล, ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพิชฌาย์ ระวิ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 349 บาท
หนังสือ ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในส่วนที่สำคัญที่จะต้องใช้สอบ พร้อมเสนอแนวข้อสอบครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มวิชา ตามประกาศล่าสุดของ กสถ. คือ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาษาไทย ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล และภาษาอังกฤษ โดยเฉลยอธิบายแบบละเอียด ให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมอย่างมั่นใจก่อนสอบ
SUPER PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810892
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
หนังสือ SUPER PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมปลาย เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 พร้อมแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ, ADMISSION, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS ในเล่มเดียวจบ
ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163810731
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์เกาหลีจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
PERFECT SCIENCE สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810878
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อ.ภูชิชย์ พวงตะคุ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 349 บาท
หนังสือ PERFECT SCIENCE สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมต้น พร้อมแนวข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยภาพสีสดใส Mind Map และตารางสรุป อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ชิงทุน,โควตา,เพิ่มคะแนนในชั้นเรียน และเตรียมสอบ ม.4 เข้าโรงเรียนดังทั่วประเทศ ในเล่มเดียวจบ
พิชิตข้อสอบ READING + แนวข้อสอบ 600 ข้อ
ISBN : 9786163810977
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : กฤษฎา สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เจาะลึกเนื้อหา นำเสนอหลากหลายเทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบ Reading ครบทุกเรื่อง ตั้งแต่ Finding the Topic, Main Idea, The Supporting Details เป็นต้น และแนวข้อสอบอีกกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมพร้อมตะลุยทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ, TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, SMART-I, สอบตรง, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163810984
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวมแนวข้อสอบ O-NET ม.3 สอบเข้า ม.4 ใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชา ตามมาตรฐาน สทศ. กว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว และใช้ได้จริง เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 พิชิตโรงเรียนชั้นนำที่มุ่งหวังอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมฯ, สวนกุหลาบฯ, มหิดลฯ บดินทรเดชาฯ และจุฬาภรณ์ฯ เป็นต้น
สรุปเข้มพิชิตข้อสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810908
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ดิษญา ลิ้มตระกูล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
สรุปเนื้อหาทุกวิชาที่ใช้ในการสอบนายสิบตำรวจไว้อย่างครบถ้วนและกระชับ อ่านง่าย เข้าใจไว ใช้ได้ทันที พร้อมจัดเต็มแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยครบทุกวิชา และเฉลยอย่างละเอียดตรงประเด็น เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจอย่างมั่นใจ พิชิตสายงานตำรวจที่มุ่งหวังได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นสายป้องกันและปราบปราม, สายอำนวยการและสนับสนุน, สายงานเทคนิค และอื่นๆ!
สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163810960
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 149 บาท
รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบกระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ ฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ รูปภาพ ตาราง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย และเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจในการสอบตลอดทั้งเทอม
แนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ISBN : 9786163810854
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : รชต กิตติโกสินท์ (ครูพี่ติงลี่)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
อัดแน่นแนวข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงในทุกด้าน กว่า 5 ชุด และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีสรุปเทคนิคทำข้อสอบแบบกระชับ และเพิ่มเติมกฎไวยากรณ์ 8 ข้อ และคำศัพท์กว่า 200 คำที่จำเป็นในการสอบ เตรียมพร้อมสอบในระบบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างมั่นใจ
 
4 5 6 7 8 9 10