• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ภาษาเกาหลี infographic
ISBN : 9786163811738
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Kim Yeamin
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ฝึกภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง อ่านง่าย ไม่เครียด นำเสนอด้วยรูปภาพ Infographic ที่จะทำให้ภาษาเกาหลีที่ใครๆ ก็ว่ายาก เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยการเรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสาร โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
ประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811646
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 379 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่กำลังศึกษากฎหมาย เตรียมตัวสอบ และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
ประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811554
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 269 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่กำลังศึกษากฎหมาย เตรียมตัวสอบ และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811615
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 429 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่กำลังศึกษากฎหมาย เตรียมตัวสอบ และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811769
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวบรวมกฎหมายปกครองไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลายที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีทางปกครอง รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811745
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวบรวมกฎหมายแรงงานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
คู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน (e-Book only)
ISBN : 9786163811820
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
เตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ รวมเทคนิคที่ต้องรู้อย่างครบถ้วน พิชิตอาชีพในฝันได้ไม่ยาก! วิธีการเขียน Resume และจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษให้สะดุดตาฝ่ายบุคคล สอนการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ครอบคลุมหลากหลายสายงาน บทสนทนาและคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์และสิ่งที่ต้องทำหลังสัมภาษณ์ คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811752
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการปกครอง การปฏิบัติราชการ การปกครองท้องถิ่น ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลายที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีทางปกครอง รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.2 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000082
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.2 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
สอนหนูน้อยให้เก่งคณิตศาสตร์ อนุบาล 1
ISBN : 1379130000068
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 79 บาท
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งคณิตศาสตร์ ทั้งการนับจำนวน บวกลบเลข เปรียบเทียบจำนวน และเรียงลำดับจำนวน รวมทั้งฝึกเชาวน์ปัญญา และเรียนรู้การอ่านตัวเลข รูปทรง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาสมองทั้ง 2 ส่วนด้วยเกมและแบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต
ประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811639
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 559 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
ป.อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811523
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ภาษาจีน infographic
ISBN : 9786163811660
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ฝึกภาษาจีนในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง รวบรวมคำศัพท์จีนอย่างรอบด้านด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำทับศัพท์ภาษาจีน อ่านง่าย ไม่เครียด นำเสนอด้วยรูปภาพ Infographic ที่จะทำให้ภาษาจีนที่ใครๆ ก็ว่ายาก เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
ประมวลกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811509
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 159 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ทางลัดพูดจีนในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811561
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาจีนและบทสนทนาภาษาจีน พร้อมพินอิน คำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811677
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เกษตรศาสตร์ เดชกุล
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 199 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษากว่า 600 ข้อที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมทั้งระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 จัดเต็มครบทุกกลุ่มสาระวิชาทั้ง ศาสนา, รัฐศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบอย่างมั่นใจในทุกสนามสอบ
สอนเด็กเก่ง สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย
ISBN : 1379130000075
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
รวมสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่เด็กไทยควรรู้ไว้อย่างครบถ้วน เรียงตามลำดับพยัญชนะ อ่านง่าย เข้าใจไว แฝงด้วยข้อคิด คติสอนใจ สร้างทักษะการจำด้วยการระบายสีรูปภาพ และแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม พร้อมเฉลยละเอียด สนุกสนานกับการละเล่นพื้นบ้านของไทย พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811721
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวบรวมกฎหมายแรงงานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านงานบุคคล บริษัท/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811684
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พรศักดิ์ สมมาตย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน ทั้งวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี การเขียนแบบทางวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม อ่านง่าย เข้าใจไวสุดๆ ด้วยตัวอย่าง, ตารางสรุป, Mind Map และภาพประกอบ ทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดท้ายบททุกหัวข้อเรื่อง พร้อมพิชิตข้อสอบจริงด้วยแนวข้อสอบอัพเดตใหม่ล่าสุดในรูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ
ประมวลกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811516
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811547
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 229 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่ง และรวมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811653
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 459 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811714
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 379 บาท
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (๑) พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑) (๕) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้ที่งานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมืองทั้งหลาย และผู้ที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811622
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 289 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
ตะลุยข้อสอบคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ฉบับรวมข้อสอบ
ISBN : 9786163811585
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบอย่างครบถ้วนกว่า 500 ข้อ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายง่าย สั้น กระชับ เข้าใจไว ใช้ได้ทันที ใช้สำหรับฝึกทำข้อสอบได้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, สสวท., เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดิทรเดชา, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811608
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811486
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 129 บาท
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา ซึ่งเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว โดยผู้รวบรวมได้จัดทำ หัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับ ประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กร ต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ ประชาชนทุกคนควรรู้ และด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811578
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ!
ISBN : 9786163811455
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ณัฎฐณิชา คงโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้บทสนทนาจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ
สอนหนูน้อยให้เก่งภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ISBN : 1379130000037
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุจิตรา อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน รวมไปถึงจดจำคำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาภาษาและสมองด้วยเกม แบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไป และประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000051
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 89 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.1 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.1 ได้อย่างมั่นใจ
ผอมได้ไม่ต้องอดด้วย RAW FOOD (e-Book only)
ISBN : 9786163810533
หมวดหมู่หนังสือ : สุขภาพและความงาม
ผู้เขียน : พี่ธันญ่า & พี่บุศ
สำนักพิมพ์ : giftt
ราคา : 179 บาท
หนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ใช้ได้ผล 100% ...เคล็ดลับพิชิตหุ่นสวยด้วยอาหารที่ผ่านความร้อนต่ำ ทำให้คุณผอมได้แบบไม่ต้องอดอาหาร! ...โดยพี่ธันญ่า ผู้คร่ำหวอดและคลุกคลีเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างของเหล่าดารานางแบบ และพี่บุศ เจ้าของเพจดัง Healthy Living By BUD ลดความอ้วนแบบไม่ต้องอดอาหาร
คู่มือไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811479
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 69 บาท
รวมไวยากรณ์อังกฤษชั้น ป.1- ป.6 อย่างครบถ้วนสำหรับการเรียน การสอบ การ์ตูนน่ารักๆ ตาราง แผนภาพ และ Mind Map พร้อมตัวอย่างการใช้ กริยา 3 ช่อง และคำศัพท์หมวดน่ารู้ อ่านสนุก เข้าใจง่าย เก่งเร็วทันใจ!
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : 1379130000044
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 159 บาท
รวบรวมเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ทั้งหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค และสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
สรุปเข้ม พิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811288
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
หนังสือสรุปเข้มพิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหา 3 วิชาที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนวข้อสอบ ก.พ. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar + แบบฝึกหัด
ISBN : 9786163811462
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน รอบด้านและเข้าใจง่าย เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสอบต่างๆ
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป. 1 - ป.6
ISBN : 9786163811295
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นแบบแยกหมวดหมู่ เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังมีบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นด้วยกริยา 3 ช่องที่พบบ่อย
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811448
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
สอนวิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบ Step by Step เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคและจุดสังเกตที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าสอบ วิธีคำนวณคะแนน และได้รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง
แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ISBN : 9786163811400
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 279 บาท
ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแนะนำทุกเทคนิคและการเตรียมตัวที่ต้องรู้ก่อนสอบ รวมถึงสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นครู จริยธรรมครู จิตวิทยาครู และใจความสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ อย่างเข้าใจง่าย ครบทุกเรื่องที่ต้องสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่เตรียมสอบ PAT 5 ในระบบ TCAS, ครูผู้ช่วยภาค ก. และเตรียมสอบราชการ
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811417
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : กวางอู่หลิน และณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811394
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 269 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี โดยเฉพาะ
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
ISBN : 9786163811356
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง
รวมสูตรคณิต ม.ต้น + แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811332
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 1379130000013
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการสังเกต การจดจำ และการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือติวภาษาไทย สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 1379130000020
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811431
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติแบ่งเป็น ๖ ด้านด้วยกัน คือ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ...พิเศษ! ถามตอบท้ายเล่ม
ศัพท์ญี่ปุ่น 6000 คำ ไม่รู้..ไม่ได้
ISBN : 9786163811363
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิค Hardcore Technical Analysis
ISBN : 9786163811127
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : เม่าปีกบาง
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
เข้มข้นด้วยเนื้อหาการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับสูงแบบเจาะลึก ให้คุณนำไปต่อยอด และเลือกใช้ทำกำไรอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาครบ จบในเล่ม
ทางลัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811325
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Arida
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราข ๒๕๖๑ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811370
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 279 บาท
ภายในเล่มประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (๕) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ฯ (๖) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ฯ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาและเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหมาะสำหรับนักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
4 5 6 7 8 9 10