• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ประมวลกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811516
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811547
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 229 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่ง และรวมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811653
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 459 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811714
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 379 บาท
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (๑) พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑) (๕) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้ที่งานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมืองทั้งหลาย และผู้ที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811622
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 289 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
ตะลุยข้อสอบคณิต ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
ISBN : 9786163811585
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 179 บาท
รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบอย่างครบถ้วนกว่า 500 ข้อ แบบตรงประเด็น พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายง่าย สั้น กระชับ เข้าใจไว ใช้ได้ทันที ใช้สำหรับฝึกทำข้อสอบได้อย่างครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด มั่นใจและพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, ชิงทุน, สสวท., เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, สวนกุหลาบ, บดิทรเดชา, จุฬาภรณ์ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811608
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 359 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811486
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 129 บาท
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา ซึ่งเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว โดยผู้รวบรวมได้จัดทำ หัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับ ประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กร ต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ ประชาชนทุกคนควรรู้ และด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811578
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลยแบบละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด เก็งข้อสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที ใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
Shortcut Chinese พูดจีนทันใจ!
ISBN : 9786163811455
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ณัฎฐณิชา คงโรจน์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้บทสนทนาจีนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ
สอนหนูน้อยให้เก่งภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000037
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุจิตรา อภิเมธีธำรง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน รวมไปถึงจดจำคำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาภาษาและสมองด้วยเกม แบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไป และประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000051
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 89 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.1 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.1 ได้อย่างมั่นใจ
ผอมได้ไม่ต้องอดด้วย RAW FOOD (e-Book only)
ISBN : 9786163810533
หมวดหมู่หนังสือ : สุขภาพและความงาม
ผู้เขียน : พี่ธันญ่า & พี่บุศ
สำนักพิมพ์ : giftt
ราคา : 179 บาท
หนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ใช้ได้ผล 100% ...เคล็ดลับพิชิตหุ่นสวยด้วยอาหารที่ผ่านความร้อนต่ำ ทำให้คุณผอมได้แบบไม่ต้องอดอาหาร! ...โดยพี่ธันญ่า ผู้คร่ำหวอดและคลุกคลีเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างของเหล่าดารานางแบบ และพี่บุศ เจ้าของเพจดัง Healthy Living By BUD ลดความอ้วนแบบไม่ต้องอดอาหาร
คู่มือไวยากรณ์อังกฤษ ป.1-ป.6 ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811479
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 69 บาท
รวมไวยากรณ์อังกฤษชั้น ป.1- ป.6 อย่างครบถ้วนสำหรับการเรียน การสอบ การ์ตูนน่ารักๆ ตาราง แผนภาพ และ Mind Map พร้อมตัวอย่างการใช้ กริยา 3 ช่อง และคำศัพท์หมวดน่ารู้ อ่านสนุก เข้าใจง่าย เก่งเร็วทันใจ!
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000044
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 159 บาท
รวบรวมเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ทั้งหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค และสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
สรุปเข้ม พิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811288
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
หนังสือสรุปเข้มพิชิตข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหา 3 วิชาที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนวข้อสอบ ก.พ. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar + แบบฝึกหัด
ISBN : 9786163811462
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 249 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน รอบด้านและเข้าใจง่าย เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแบบฝึกหัดที่ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสอบต่างๆ
ทางลัดศัพท์อังกฤษ ป. 1 - ป.6
ISBN : 9786163811295
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ life balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นแบบแยกหมวดหมู่ เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังมีบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นด้วยกริยา 3 ช่องที่พบบ่อย
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811448
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
สอนวิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบ Step by Step เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคและจุดสังเกตที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าสอบ วิธีคำนวณคะแนน และได้รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง
แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ISBN : 9786163811400
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 279 บาท
ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแนะนำทุกเทคนิคและการเตรียมตัวที่ต้องรู้ก่อนสอบ รวมถึงสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นครู จริยธรรมครู จิตวิทยาครู และใจความสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ อย่างเข้าใจง่าย ครบทุกเรื่องที่ต้องสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่เตรียมสอบ PAT 5 ในระบบ TCAS, ครูผู้ช่วยภาค ก. และเตรียมสอบราชการ
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811417
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : กวางอู่หลิน และณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811394
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 269 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี โดยเฉพาะ
Shortcut Grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ
ISBN : 9786163811356
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : อาริดา ใจสุข
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน สอนเทคนิคการจำอย่างรวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการใช้ เข้าใจได้ง่ายด้วยรูปภาพประกอบน่ารัก ตาราง และแผนภาพ อ่านสนุก นำไปใช้ในการฝึกฝนไวยากรณ์ เก่งได้ทันใจด้วยตัวเอง
รวมสูตรคณิต ม.ต้น + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811332
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000013
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการสังเกต การจดจำ และการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือติวภาษาไทย สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000020
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811431
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติแบ่งเป็น ๖ ด้านด้วยกัน คือ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ...พิเศษ! ถามตอบท้ายเล่ม
ศัพท์ญี่ปุ่น 6000 คำ ไม่รู้..ไม่ได้
ISBN : 9786163811363
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิค Hardcore Technical Analysis
ISBN : 9786163811127
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : เม่าปีกบาง
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
เข้มข้นด้วยเนื้อหาการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับสูงแบบเจาะลึก ให้คุณนำไปต่อยอด และเลือกใช้ทำกำไรอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาครบ จบในเล่ม
ทางลัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ISBN : 9786163811325
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : Arida
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ประโยคในการพูดภาษาเกาหลีและบทสนทนาภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่านออกเสียงภาษาไทยและคำแปล ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราข ๒๕๖๑ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811370
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 279 บาท
ภายในเล่มประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (๕) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ฯ (๖) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ฯ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาและเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหมาะสำหรับนักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811097
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท เพื่อเพิ่มความเข้าใจ อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
ทางลัดพูดอังกฤษ ป.1-ป.6
ISBN : 9786163811202
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
หนังสือทางลัดพูดอังกฤษ ป.1 - ป.6 คู่มือประถมที่ครูและนักเรียนมั่นใจ ภายในเล่มได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับน้องๆ ในหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้บ่อยและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงที่จะช่วยให้น้องๆ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทสนทนาที่ง่ายต่อการใช้งาน และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้
ISBN : 9786163811110
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
เรียนรู้ศัพท์จีนจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ให้คุณเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำธุรกิจ
สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811233
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พิชชธร ปะทะวัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมต้น ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วย mind map และตารางสรุป เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ และเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811226
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 299 บาท
รวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างการใช้จริง แบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ PAT 7.3 อย่างมั่นใจ นำไปปรับใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน
เก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1 - ป.6
ISBN : 9786163811134
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 59 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็กประถม พร้อม mind map เพื่อให้เข้าใจง่าย จำได้เร็ว สรุป 12 tense พร้อมตัวอย่าง อีกทั้งยังได้รวบรวมกิริยา 3 ช่องที่พบบ่อย ทั้ง regular และ irregular และคำศัพท์แยกหมวดหมู่ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811271
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811264
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811257
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 189 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811240
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 159 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
คู่มือติวเชาวน์ปัญญา สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163811219
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาหลากหลายรูปแบบเสมือนทำข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของลูกก่อนลงสู่สนามสอบจริง ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบแบบถูกต้องแม่นยำ ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าบื่อ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ก่อนลงสู่สนามสอบจริง แค่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้
QUICK THAI สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
ISBN : 9786163811172
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ศัพท์เกาหลีที่คุณต้องรู้
ISBN : 9786163811165
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 90 บาท
รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน จัดเป็นตาราง แบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย มีคำศัพท์พร้อมคำอ่านและคำแปล สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงานต่อไป
พิชิตข้อสอบ Error 550 ข้อ
ISBN : 9786163810953
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อารยา หงษ์จินดาเกศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักออกบ่อยกว่า550 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบและคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการจับจุดผิดในข้อสอบ Error พร้อมไวยากรณ์ที่ควรรู้และพบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบ
Short Note SOCIAL STUDIES สรุปสังคม ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811158
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วิสสุตา จันทร์สม
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
ตะลุยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
ISBN : 9786163811103
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : เนตญา บุญอ่อน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
รวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ที่ออกสอบบ่อย กว่า 10 ชุด ตามมาตรฐาน สทศ. ครบทุกส่วนทักษะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว ใช้ได้จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เตรียมพร้อมสอบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในระบบ TCAS
Adventure China เก่งภาษาจีน ฉบับ พูด กิน เที่ยว
ISBN : 9786163810939
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : สุ่ยหลิน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ให้คุณเก่งภาษาจีน ด้วยการเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนในหลากหลายสถานการณ์ เหมาะสำหรับการเรียนภาษา หรือใช้ในการท่องเที่ยวจีน โดยภายในเล่มได้สอนบทสนทนาภาษาจีนครอบคลุมทุกสถานการณ์ ฝึกพูดตามได้ง่ายๆ และคนจีนฟังเข้าใจ พร้อมทั้งรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย แบ่งตามการใช้งาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ...พกติดตัวไว้ ใช้ฝึกพูดก็ดี ใช้เที่ยวก็รอด!
ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 คำ
ISBN : 9786163810649
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมคำศัพท์เน้นๆ กว่า 4,000 คำ ที่ออกสอบบ่อยในการสอบ TOEIC อ่านง่าย เข้าใจเร็ว แบ่งตามหมวดหมู่ พร้อมคำแปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำเหมือน (Synonym) และตัวอย่างการใช้ในประโยค ใช้เตรียมสอบ TOEIC หรือต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811073
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับสายศิลป์ - ภาษา ระดับ ม.4 ม.5 และ ม.6ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
 
1 2 3 4 5 6 7