Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :


ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับที่วางใจในหนังสือของเรา

หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ทางเรานำเสนอหรือผลิตหนังสือหรือ VCD/DVD ที่ท่านต้องการอ่านหรือชม โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ dp_publish@hotmail.com หรือ customercare_dp@hotmail.com

 

มุมแก้ไขเนื้อหาในหนังสือ

- แก้ไขเนื้อหาหนังสือ "พิชิตข้อสอบ GAT เชื่อมโยง สรุปเข้มเทคนิคและแนวข้อสอบ", พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า 173-174

- แก้ไขเนื้อหาหนังสือ "พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรง กสพท.", พิมพ์ครั้งที่ 4, หน้า 387-388

- แก้ไขเนื้อหาหนังสือ "Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม. ปลาย", พิมพ์ครั้งที่ 4, หน้า 244