Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812971
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสดุสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผู้รวบรวมได้จัดทำหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้
เจาะคดี ไม่ติดคุก รู้ไว้ ไม่ถูกเอาเปรียบ
ISBN : 9786163812520
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 229 บาท
รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ ให้ความรู้กฎหมายช่วยคนบริสุทธิ์ และไม่ปล่อยให้คนผิดรอดคุก คัดจากเรื่องจริง เพื่อเรียนรู้และป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบ อ่านง่าย แม้ไม่รู้กฎหมายมาก่อน ...เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการศาลยุติธรรม และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812056
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 249 บาท
รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (ฉบับอัพเดตเรื่องการครอบครองกัญชา) เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านคดีเกี่ยวกับยาเสพติด การขออนุญาตครอบครองกัญชา และใช้ประกอบการเรียน การสอน การสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ วิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์ฯ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คดียาเสพติด และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163812049
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812032
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
รวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องฎีกาและตัวบทมาตราสำคัญ
ISBN : 9786163811974
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 349 บาท
คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เป็นคำพิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เป็นตัวอย่างในการวินิจฉัย ตีความ และอธิบายตัวบทกฎหมายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายจากคดีเรื่องจริงที่ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ยุติและถึงที่สุด โดยผู้รวบรวมได้จัดเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยตัวบทกฎหมายที่คัดใจความเน้นเฉพาะในสาระสำคัญประกอบด้วยทุกฎีกา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการศาลยุติธรรม และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป พิเศษ! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกฎีกา เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และการทำความเข้าใจ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811950
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการค้าระหว่างประเทศ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811967
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการค้าระหว่างประเทศ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811851
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวมกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลาย ผู้พิพากษา อัยการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811868
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวมกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลาย ผู้พิพากษา อัยการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
 
1 234 ... 5