Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812056
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 249 บาท
รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (ฉบับอัพเดตเรื่องการครอบครองกัญชา) เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านคดีเกี่ยวกับยาเสพติด การขออนุญาตครอบครองกัญชา และใช้ประกอบการเรียน การสอน การสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ วิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์ฯ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คดียาเสพติด และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163812049
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812032
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
รวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องฎีกาและตัวบทมาตราสำคัญ
ISBN : 9786163811974
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 349 บาท
คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เป็นคำพิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เป็นตัวอย่างในการวินิจฉัย ตีความ และอธิบายตัวบทกฎหมายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายจากคดีเรื่องจริงที่ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ยุติและถึงที่สุด โดยผู้รวบรวมได้จัดเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยตัวบทกฎหมายที่คัดใจความเน้นเฉพาะในสาระสำคัญประกอบด้วยทุกฎีกา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการศาลยุติธรรม และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป พิเศษ! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกฎีกา เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และการทำความเข้าใจ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811950
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการค้าระหว่างประเทศ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811967
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการค้าระหว่างประเทศ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811851
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวมกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลาย ผู้พิพากษา อัยการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811868
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวมกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนักกฎหมายทั้งหลาย ผู้พิพากษา อัยการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึง ประชาชนทั่วไป
ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811783
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 259 บาท
รวบรวมประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ผู้ที่ทำงานด้าน การเงิน การธนาคาร บัญชี ภาษีอากร รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811349
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 299 บาท
รวบรวมประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ผู้ที่ทำงานด้าน การเงิน การธนาคาร บัญชี ภาษีอากร รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
 
1 234 ... 5