Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
คู่มือเรียนภาษาไทย ป.1 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000051
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 89 บาท
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ป.1 ไว้อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาคภาษาไทย ป.1 ได้อย่างมั่นใจ
คู่มือเรียน ภาษาไทย ป.3 เก่งไวด้วยตัวเอง
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000044
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : จตุพร ธรรมศรี
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 159 บาท
รวบรวมเนื้อหาภาษาไทย ป.3 ทั้งหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง และยังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบปลายภาค และสอบ NT ภาษาไทย ป.3 ได้อย่างมั่นใจ
ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811448
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 229 บาท
สอนวิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบ Step by Step เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคและจุดสังเกตที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการเข้าสอบ วิธีคำนวณคะแนน และได้รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงกว่า 50 บทความพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง
คู่มือติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000013
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการสังเกต การจดจำ และการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือติวภาษาไทย สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000020
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิค Hardcore Technical Analysis
ISBN : 9786163811127
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : เม่าปีกบาง
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 279 บาท
เข้มข้นด้วยเนื้อหาการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับสูงแบบเจาะลึก ให้คุณนำไปต่อยอด และเลือกใช้ทำกำไรอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาครบ จบในเล่ม
คู่มือติวเชาวน์ปัญญา สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163811219
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาหลากหลายรูปแบบเสมือนทำข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของลูกก่อนลงสู่สนามสอบจริง ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบแบบถูกต้องแม่นยำ ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าบื่อ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ก่อนลงสู่สนามสอบจริง แค่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้
Short Note SOCIAL STUDIES สรุปสังคม ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163811158
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วิสสุตา จันทร์สม
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
REVERSE HYBRID กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น
ISBN : 9786163810236
หมวดหมู่หนังสือ : บริหารธุรกิจ
ผู้เขียน : Sirichaiwatt
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 289 บาท
เผยแนวการเล่นหุ้นแบบกลับหัว (Reverse Hybrid) ประยุกต์ใช้ข้อดีของส่วนต่างๆ มารวมกัน ทั้งทางเทคนิค ความเป็นจริงพื้นฐาน และข้อมูลข่าวสารมาประกอบกัน เพื่อสร้างกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงมากที่สุดอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ที่คุณเองก็สามารถนำไปต่อยอด และปรับใช้เพื่อทำกำไรในแบบของคุณ ...เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และเน้นนำไปปฏิบัติได้จริงที่สุด
Short Note CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
ISBN : 9786163810861
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 129 บาท
หนังสือ Short Note CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS ที่สรุปในรูปแบบตาราง และรูปภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ และเตรียมพร้อมสู่การสอบโดยเฉพาะ
 
1 234 ... 10