Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ISBN : 9786163811400
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ฐานุวัชร์ รินนานนท์
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 279 บาท
ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดแนะนำทุกเทคนิคและการเตรียมตัวที่ต้องรู้ก่อนสอบ รวมถึงสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นครู จริยธรรมครู จิตวิทยาครู และใจความสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ อย่างเข้าใจง่าย ครบทุกเรื่องที่ต้องสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่เตรียมสอบ PAT 5 ในระบบ TCAS, ครูผู้ช่วยภาค ก. และเตรียมสอบราชการ
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811394
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ผ่องพรรณ กาญจนกฤต
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 269 บาท
หนังสือ สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี + แนวข้อสอบเสมือนจริง เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาเคมี มัธยมปลาย อย่างสั้น กระชับ และครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ในเล่มนำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด และเฉลยแนวข้อสอบแบบละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี โดยเฉพาะ
รวมสูตรคณิต ม.ต้น + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811332
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ไพรินทร์ ยะปะตัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวมสูตรและสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สรุปสั้น กระชับ อ่านง่าย เข้าใจได้ไว นำเสนอด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000013
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการคิดคำนวณ ฝึกการสังเกต การจดจำ และการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
คู่มือติวภาษาไทย สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : รหัสสินค้า: 1379130000020
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาไทย เน้นทำแบบฝึกและแนวข้อสอบที่หลากหลายเพื่อการหาคำตอบที่ถูกต้อง เสริมทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการสังเกต การเรียงลำดับและการจดจำ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ISBN : 9786163811097
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 259 บาท
รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้ในเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อย พร้อมแบบฝึกหัดทั้งท้ายเรื่องและท้ายบท เพื่อเพิ่มความเข้าใจ อีกทั้งโจทย์ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญและเฉลยอย่างละเอียด
สรุปเข้มภาษาไทย มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811233
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : พิชชธร ปะทะวัง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมต้น ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วย mind map และตารางสรุป เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ และเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย + เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด เพื่อพิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
คู่มือติวเชาวน์ปัญญา สอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163811219
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Dream&Passion
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาหลากหลายรูปแบบเสมือนทำข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของลูกก่อนลงสู่สนามสอบจริง ฝึกทำได้ทันที เน้นวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์ และหาคำตอบแบบถูกต้องแม่นยำ ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับการทำแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าบื่อ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยท้ายเล่ม ครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ก่อนลงสู่สนามสอบจริง แค่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็สอบติดสาธิตได้
QUICK THAI สรุปภาษาไทย ม.ปลาย
ISBN : 9786163811172
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS
พิชิตข้อสอบ Error 550 ข้อ
ISBN : 9786163810953
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : อารยา หงษ์จินดาเกศ
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 169 บาท
รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ที่สำคัญ แนวข้อสอบที่มักออกบ่อยกว่า550 ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบและคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการจับจุดผิดในข้อสอบ Error พร้อมไวยากรณ์ที่ควรรู้และพบบ่อย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบ
 
12 3 456 ... 7