Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811721
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 219 บาท
รวบรวมกฎหมายแรงงานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านงานบุคคล บริษัท/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ประมวลกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811516
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 169 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811547
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 229 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่ง และรวมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป...ด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811653
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 459 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811714
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 379 บาท
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐ ฉบับ ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (๑) พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑) (๕) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖) พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (๙) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๐) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักกฎหมาย ผู้ที่งานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมืองทั้งหลาย และผู้ที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
ISBN : 9786163811622
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 289 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
ISBN : 9786163811486
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 129 บาท
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา ซึ่งเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว โดยผู้รวบรวมได้จัดทำ หัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้จับประเด็นเรื่องในมาตรานั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับ ประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กร ต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ ประชาชนทุกคนควรรู้ และด้วยขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด ช่วยให้สะดวกในการพกพา สามารถใช้งานได้ทันที
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811431
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 179 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติแบ่งเป็น ๖ ด้านด้วยกัน คือ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ...พิเศษ! ถามตอบท้ายเล่ม
รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราข ๒๕๖๑ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811370
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 279 บาท
ภายในเล่มประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (๕) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ฯ (๖) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ฯ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เพื่อความสะดวกต่อการศึกษาและเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหมาะสำหรับนักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163811271
หมวดหมู่หนังสือ : กฎหมาย
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์ กับ ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
ราคา : 199 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตล่าสุด เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ และการสอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสถาบัน และสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายและประชาชนทั่วไป ภายในเล่มใช้ตัวอักษรที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้อ่านง่ายสบายตา
 
12 3 45