Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
ติวลูกให้เก่งคณิตศาสตร์ สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163810663
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง ฝึกสังเกตจดจำ และเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีอิสระทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคุณค่าของตน สนุกกับการฝึกทำแบบฝึกหัด พร้อมภาพประกอบการ์ตูนสวยงาม และเฉลยท้ายเล่ม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้ลูกให้ลูกมีความพร้อมและมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง พิเศษ...กับข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบและอายุผู้มีสิทธิ์สอบ รวมถึงคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก แนวข้อสอบ วิชาหลักที่ใช้สอบ พร้อมเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนสอบ วันสอบจริง และวันสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด
สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC
ISBN : 9786163810601
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วโรดม วณิชศิลป์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
รวบรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC Reading Part สรุปเทคนิคการทำข้อสอบที่สำคัญ Grammar ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้สำหรับการสอบ TOEIC พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับฝึกฝนก่อนเข้าห้องสอบจริง
Quick Math สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ISBN : 9786163810502
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : ทีมวิชาการติวเตอร์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 99 บาท
รวมบทนิยาม สูตร ทฤษฎี กฎ เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, PAT1, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง และ Admission
ติวลูกให้เก่งภาษาไทย สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก
ISBN : 9786163810519
หมวดหมู่หนังสือ : คู่มือเตรียมสอบ
ผู้เขียน : วรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 150 บาท
รวบรวมแบบฝึกทักษะภาษาไทยต่างๆ ที่เน้นให้เด็ก ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกสังเกตจดจำและเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีอิสระทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาศักยภาพให้ลูกมีความพร้อมในทุกๆ และมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง สนุกกับการฝึกทำแบบฝึกหัดด้านวิชาการซึ่งเนื้อหามีความเหมาะสม ในการวัดความรู้ความสามารถ และความถนัดของลูกว่ามีพื้นฐานความรู้มากน้อยเพียงใด ภาพการ์ตูนสวยงาม พร้อมเฉลยท้ายเล่ม พิเศษ...กับข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบและอายุผู้มีสิทธิ์สอบ รวมถึงคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก แนวข้อสอบ พร้อมเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนสอบ วันสอบจริง และวันสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด
 
1 ... 9 10