Dream & Passion
Life Balance
giftt
Let's Play
THE LAW GROUP
  ค้นหาข้อมูลหนงสือ :
Shortcut GRAMMAR อังกฤษทันใจ
ISBN : 9786163812384
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 159 บาท
รวบรวมไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างการใช้งาน รูปเล่มกะทัดรัด ขนาดพกพาสะดวก อ่านง่าย ไม่เครียด ด้วย Mind Map และภาพประกอบน่ารักๆ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนท้ายบท ใช้ได้ทั้งในการเรียน สอบ ทำงาน ได้อย่างมั่นใจสุดๆ
คู่มือคัดเกาหลี พยัญชนะและสระเกาหลี ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
ISBN : 1379130000587
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ปูความรู้พื้นฐานอักษรเกาหลีตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ครบทั้งพยัญชนะและสระ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งเกาหลีได้ทันใจ!สอนการเขียนและคัดตัวอักษรเกาหลี โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรเกาหลีให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้การประสมพยัญชนะและสระเพื่อสร้างคำในภาษาเกาหลี ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์เกาหลีในชีวิตประจำวันไปพร้อมกันด้วยเกมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่ม
Super Korean 3 in 1 เก่งเกาหลี เล่มเดียวจบ ครบทุกด้าน
ISBN : 9786163812377
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
เรียนภาษาเกาหลีแบบ 3 in 1 ครบทั้งไวยากรณ์เกาหลีที่สำคัญและใช้บ่อยกว่า 40 หัวข้อ บทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันกว่า 60 บทสนทนา และคำศัพท์เกาหลีที่ควรรู้กว่า 1,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ และการทำงาน ได้อย่างมั่นใจ!
ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
ISBN : 9786163812254
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีม Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องครบทั้ง 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในหลากหลายสถานการณ์ ฝึกทักษะการเขียนและเรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญ พร้อมเทคนิคการอ่านและการแปลภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การสอบ การทำงาน และในชีวิตประจำวัน
Super MIND MAP GRAMMAR ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812216
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 279 บาท
รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ตรงประเด็น เล่มเดียวจบ! เพิ่มความเข้าใจด้วยการสรุปแบบ Mind Map มีตัวอย่างและคำอธิบายละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เก่งพูดอังกฤษ ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812193
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 189 บาท
หนังสือฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ครอบคลุมทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการพูด บทสนทนาในชีวิตประจำวันกว่า 130 บทสนทนา และคำศํพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แยกเป็นหมวดหมู่ จำง่ายสุดๆ พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่าย เล่มเดียวจบ!
Super Chinese 3 in 1 เก่งจีน เล่มเดียวจบ ครบทุกด้าน
ISBN : 9786163812292
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : สุพิชฌาย์ ถกลประจักษ์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 209 บาท
เรียนภาษาจีนแบบ 3 in 1 ครบทั้งไวยากรณ์จีนที่สำคัญและใช้บ่อยกว่า 38 หัวข้อ บทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันกว่า 58 บทสนทนา และคำศัพท์จีนที่ควรรู้กว่า 1,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ และการทำงาน ได้อย่างมั่นใจ!
คู่มือคัดญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตาคานะ ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
ISBN : 1379130000457
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : วาสนา ประชาชนะชัย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
ปูความรู้พื้นฐานอักษรญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น จนเขียนเป็น ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งญี่ปุ่นได้ทันใจ!สอนการเขียนและคัดตัวอักษรญี่ปุน ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้พื้นฐานอักษรเสียงขุ่น เสียงยาว เสียงควบ เสียงสะดุด และตัวสะกดที่สำคัญในการสร้างคำและเรียนญี่ปุ่น ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท
คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
ISBN : 9786163812209
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : พิมพ์กมล บัวหลวง
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 219 บาท
ฝึกเรียนเกาหลีเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาเกาหลี บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริง ในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อย และแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบท
เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง
ISBN : 9786163812162
หมวดหมู่หนังสือ : ภาษาศาสตร์
ผู้เขียน : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
ราคา : 199 บาท
"เก่งพูดเกาหลีได้ใน 101 ชั่วโมง" โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการผสมคำ ฝึกพูดภาษาเกาหลีกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์เกาหลี โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง
 
1 234 ... 13